WORLD CHAMPIONSHIPS: Dates confirmed for 2025 staging

International Cycle Speedway Federation (ICSF) General Secretary Mike Hack has released the following statement (in English and Polish) regarding the 2025 World Championships which will be staged in the United Kingdom:

“Thanks to the European ICSF delegates who responded to my request as to whether or not they were in agreement with the Australian Council proposal to stage the 2025 ICSF World Championships in early September. All responses received were in favour of the Australian proposal.

11. ICSF CALENDAR & EVENT SCHEDULES

11.2 

“For future World Championships held in the Northern Hemisphere, the official ICSF events to be held over two consecutive weekends and the week in between. One rest day to be built into the schedule. Any test matches organised by individual Federations, which fall outside the remit of the ICSF, to be held either before or after the ICSF World Championships schedule, not during.

“As per ICSF regulation 11.2 and in keeping with the approved Australian Council proposal, the 2025 ICSF World Championships will commence on Friday 5th September and end on Sunday 14th September. As per the previously agreed ICSF rota, the Championships will be held in the UK.”

“Dziękuję europejskim delegatom ICSF, którzy odpowiedzieli na moją prośbę, czy zgadzają się z propozycją Rady Australii, aby zorganizować Mistrzostwa Świata ICSF 2025 na początku września. Wszystkie otrzymane odpowiedzi były na korzyść propozycji australijskiej.

11. KALENDARZ I HARMONOGRAM IMPREZ ICSF

11.2
“W przypadku przyszłych Mistrzostw Świata odbywających się na półkuli północnej, oficjalne zawody ICSF będą odbywały się przez dwa kolejne weekendy i tydzień pomiędzy nimi. Jeden dzień odpoczynku do włączenia do harmonogramu. Wszelkie mecze testowe organizowane przez poszczególne federacje, które wykraczają poza kompetencje ICSF, mają się odbyć przed lub po harmonogramie Mistrzostw Świata ICSF, a nie w ich trakcie.

“Zgodnie z przepisem ICSF 11.2 i zgodnie z zatwierdzoną propozycją Rady Australijskiej, Mistrzostwa Świata ICSF 2025 rozpoczną się w piątek 5 września i zakończą w niedzielę 14 września. Zgodnie z wcześniej ustaloną rotacją ICSF, mistrzostwa odbędą się w Wielkiej Brytanii.”